XII Visuminio ugdymo respublikinė metodinė-praktinė konferencija

XII VISUMINIO UGDYMO RESPUBLIKINĖ
METODINĖ – PRAKTINĖ KONFERENCIJA
„Mąstymo svarba visuminio ugdymo procese“
Konferencija skiriama
V. Kudirkos 160-osioms gimimo metinėms
bei „Tautinės Giesmės“ sukūrimo 120-osioms metinėms paminėti

2019 m. sausio 24 d., 10.00 val.,
Šiaulių Gegužių progimnazijoje, S. Dariaus ir S. Girėno g. 22, Šiauliai

Konferencijos probleminės sritys:
1. Kultūros auginimas visuminio ugdymo pagrindu.
2. Žmogiškųjų vertybių ugdymas kalbų pamokose.
3. Visuminis ugdymas tiksliųjų, socialinių ir gamtos moksluose.
4. Dorinio ugdymo įtaka formuojant harmoningą asmenybę.
5. Teigiamų asmens savybių ugdymas meninėje veikloje.
6. Visuminis ugdymas pradinėse klasėse.
7. Dalykų integracija – visuminės asmenybės ugdymo(si) galimybė.
8. Visuminis ugdymas ir edukacinė aplinka.
Konferencijos darbo formos:
Pranešimai, atviros pamokos, meistriškumo pamokos, diskusijos, parodos.

KONFERENCIJOS PROGRAMA

   XII VISUMINIO UGDYMO RESPUBLIKINĖ
METODINĖ – PRAKTINĖ KONFERENCIJA
„Mąstymo svarba visuminio ugdymo procese“


GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJOJE DALINTASI APIE MĄSTYMO SVARBĄ


2019 m. sausio 24 d. Šiaulių Gegužių progimnazijoje buvo organizuota tęstinė XII visuminio ugdymo respublikinė metodinė – praktinė konferencija „Mąstymo svarba visuminio ugdymo procese“, skirta V. Kudirkos 160-osioms gimimo metinėms bei Tautinės Giesmės“ sukūrimo 120-osioms metinėms paminėti. Susirinko apie 160 dalyvių iš visos šalies (Raseinių, Tauragės, Kėdainių, Joniškio, Telšių, Kelmės, Klaipėdos, Plungės, Vilniaus, Šiaulių miestų ir rajonų).

Konferencijos pradžioje Gegužių progimnazijos mokytojai pakvietė dalyvauti atvirose pamokose. Rinktis būta iš ko: vesta 13 įvairių dalykų pamokų (istorijos pamoka „Egiptiečių raštas“, matematikos pamokos „Pagalvok ir apskaičiuok raidinio reiškinio reikšmes“, anglų k. pamoka „Viskas yra tavo rankose“ („Everything is in your hands“), informacinių technologijų pamoka „Mandala – langas į vidinį pasaulį“, dailės ir technologijų pamoka „Kasdieniniai stebuklai“, dailės pamoka „Meninis simbolizmas tautinėje giesmėje“, kūno kultūros pamoka ,,Mąstymą skatinantys žaidimai“, lietuvių kalbos pamokos ,,Kodėl man svarbu saugoti savąsias šaknis?“, ,,Pasaka apie…“, chemijos pamoka ,,Žmogaus santykis su gamta per cheminius elementus ir jų junginius“, integruotos pamokos: etikos ir biologijos „Vanduo vertybė – gyvybės versmė“, lietuvių kalbos ir muzikos „Kodėl mus veikia muzika ir poezija?“, fizikos ir vokiečių k. „Vanduo – ypatinga medžiaga“).Dalijimąsi patirtimi, kaip sužadinti vaiko mąstymą, norą ieškoti, atrasti, kaip padėti  išskleisti savo kūrybines galias, kaip integruoti etninę ir kūno kultūras į kitus mokomuosius dalykus, kaip išgirsti ir klausyti savo širdies, kaip mokyti vaikus ne tik imti, bet ir duoti, kaip      bendradarbiauti, mokytojai tęsė meistriškumo pamokose mokytojams (,,Mąstymo ugdymas per lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo pamokas“, ,,Dovanai gavote, dovanai ir duokite“, ,,Dvylika skambančių varpelių“, ,,Kūrybiniai ieškojimai per integruotą veiklą“, ,,Mąstau, veikiu – mokausi. Metodai, padedantys ugdyti mokinių mąstymą užsienio kalbų pamokose“, ,,Margi paukšteliai gražiai čiulbėjo“, ,,Motyvacija kūno kultūros pamokoje“, ,,Netikėti rezultatai dailės pamokose“).

Po praktinės dalies konferencijos dalyviai buvo pakviesti į plenarinį posėdį, kuris prasidėjo progimnazijos jaunučių choro „Strazdanėlės“ (vadovė Raimonda Janulienė) ir šokių ansamblio „Upynikė“ (vadovė Daiva Virakienė) muzikiniu sveikinimu. Silvija Baranauskienė, Šiaulių Gegužių progimnazijos – Humanistinės švietimo įstaigos bei Taikos mokyklos direktorė, LHPA valdybos narė, HP riteris, kreipėsi į susirinkusius prozininko, poeto, publicisto, vertėjo, kritiko V. Kudirkos eilėmis ,,Labora“. Priminė, koks trumpas, bet prasmingas buvo šio didžiavyrio gyvenimas: atsisakęs savos laimės, visas jėgas, talentus skyrė lietuvių sąmonės žadinimui ir padovanojo mums ,,Tautinę Giesmę“, kviečiančią gyventi ir dirbti ,,Vardan tos Lietuvos…“.

LHPA steigėja, HP riteris, fizikos mokytoja, knygos „Fizika širdimi“ autorė Irena Stulpinienė pristatė knygą „L. Šapošnikova. Kosminės realybės filosofija“, kurioje kalbama apie gyvosios etikos, jungiančios meną, mokslą ir aukštąsias tikėjimo tiesas, gimimo aplinkybes, apie ateinantį kosminį mąstymą, jo reikšmę ir svarbą mokslui, kultūrai bei žmonijos ateičiai.

Progimnazijos direktorė Silvija Baranauskienė pranešimu „Viskas prasideda nuo minties“ tarsi apibendrino konferenciją, padarė išvadą, jog žmogus realybę kuria darbais, žodžiais, mintimis, kurios yra didelių darbų pradžia, jog per mąstymą siekiama turimų žinių bei vertybių pusiausvyros, taip skaidrinant savo veiksmus bei sąmonę. Linkėjo visiems tyrų minčių, kuriančių stebuklus.Konferencijos pabaigoje nuskambėję nuoširdūs, jautrūs vedusių pamokas ir jas stebėjusių mokytojų pasisakymai, pamokų refleksijos tik patvirtino, kad lavinti mokinių gebėjimus kritiškai ir kūrybiškai mąstyti yra vienas iš svarbiausių mokytojo uždavinių ir iššūkių visuminio ugdymo procese. Dalyvius įkvėpė mokytojų pasitikėjimas vaikais, vaikų minčių brandumas, užduočių prasmingumas, netikėtos idėjos, džiaugsmas, ramybė. Mokytojams linkėta neišsenkančios kūrybinės versmės, laiko pomėgiams, idėjų, sėkmės nenuilsti, kurti, ugdyti mūsų ateities kartą, nenustoti ieškoti, vesti pažinimo ir vertybių puoselėjimo keliu, atradimų, skleisti grožį ir šviesą.

Konferencijos pabaigoje visus suvienijo daina ,,Per Šiaulių miestą miestelį“.

Rengė:

Reda Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Renalda Savickienė, lietuvių k. mokytoja

2019-01-24