Naujo žmogaus auklėjimas

Steponas Stulginskis

APIE NAUJO ŽMOGAUS AUKLĖJIMĄ

Šešiasdešimt antroji legenda iš knygos “Rytų kosminės legendos”

Steponas Stulginskis

Legendos byloja, kad Naujoje Epochoje, auklėjant vaikus,
Ypatingas dėmesys bus skiriamas namų buičiai –
Juk namų aplinka uždeda atspaudą visam gyvenimui.
Klaidinga manyti, kad vaikai nepastebi gyvenimo tuštumo –
Priešingai, jie labai jaučia visą kasdienio gyvenimo sanklodą.

Jei nuo pat mažumės vaikas buityje negirdės
Abipusių smerkimų ir visokių apkalbų bei šmeižto užuomazgų –
Jam bus svetimas šitoks laiko leidimas.
Smulkių apkalbų išgujimas iš šeimos gyvenimo
Išgelbės jaunąją kartą nuo užsiėmimo dideliu šmeižtu.
Jei namuose nelošiama kortomis, tai vaiko charakteris
Formuosis be poreikio šitaip švaistyti brangųjį laiką.

Kūdikis negimsta su neapykanta – ši tamsi savybė
Perimama iš gausių vyresniosios kartos pavyzdžių.
Vaikai nežiaurūs, kol nepamato pirmo žiauraus veiksmo –
Jis tarsi atidaro tamsaus chaoso srautą.

Naujo Žmogaus auklėjimas bus pradedamas
Kiek įmanoma ankstesniame amžiuje – kuo anksčiau, tuo geriau.
Paprastai trijų metų kūdikis pilnas įspūdžių,
Bet suėjus septyneriems – jau daug kas prarasta.

Kiekviena šeima suvoks auklėjimo pagrindus.
Jokiu būdu ji nelepins vaiko.
Visų baisiausia – brandinti jo egoizmą ir šykštumą,
Nes šios savybės apribos jo mąstymą ir sąmonę.
Egoisto dalia – visiškas nekūrybiškumas.
Nėra nieko baisiau už egoistą ir šykštuolį: iš šių ydų –
Visas žmonijos išsigimimas.

Vaikus ne apie save pratins galvoti, bet apie kitus
Ir džiaugtis, suteikus kitiems malonumą.
Ugdys bendradarbiavimo, pagalbos ir atjautos
Ne vien žmogui, bet ir gyvūnams bei augalams, dvasią. 

Jau nuo mažens vaikai pratinsis padėti.
Juk jie taip mėgsta, kai vyresnieji prašo jų pagalbos.
Galima net išgalvoti tokios pagalbos suaugusiems atvejus.
Juos mokys paslaugumo ir pagarbos vyresniesiems –
Taip įsitvirtins ir Hierarchijos suvokimas.

Vaikus mokys veiklos, dėmesingumo, stropumo.
Nuo mažens jie pratinsis nuolat dirbti,
Mokysis suaugusiųjų darbų, bus skatinami dirbti „kaip dideli“.
Jie mokysis amatų, laisvai juos rinkdamiesi,
Bet būtinai bus reikalaujama darbo kokybės.
Reikalaujant kokybės, subręs ir pareigos supratimas.

Kiekviena šeima gerą knygą priims kaip šeimos draugą.
Visose šeimose knyga užims garbingą vietą.

Vaikus saugos nuo blogų įpročių –
Jie apsunkina kelią. Naujagimiai įpročių neturi –
Įpročių gumbus formuoja šeima, mokykla ir atavizmai.
Vaikus saugos nuo gyvenimo grimasų – nuo visokių netikrų dalykų,
Nuo blogos muzikos, nuo kvailų lenktynių.

Bus išguitas melas ir pašaipos. Neleistinas bus grubumas.
Kasdienybėje nebebus grubių ir nepadorių žodžių.
Jau pradinėse mokyklose bus įdiegti principai, paaiškinantys
Dviejų baisiausių ydų – nešvankių kalbų ir žiaurumo – neleistinumą.
Bet koks nepakantumo daigas bus raunamas su šaknimis.
Išdavystės – nė užuomazgos nebus toleruojamos,
Rūsčiausias pasmerkimas užkirs kelią tokiai beprotybei.

Tačiau draudimai bus išguiti iš jaunosios kartos gyvenimo.
Fanatizmas ir draudimai bus pakeičiami galimybėmis.
Net kenksmingo nedraus, tik nukreips dėmesį
Į naudingesnius ir patrauklesnius dalykus. Ateityje auklėjimas
Mokės išaukštinti gėrio patrauklumą.

***    

Pagrindinis auklėjimo tikslas – širdies ir proto lavinimas.
Raumenys daugiau nebeužgoš proto ir širdies.
Fizinis vystymasis nevyks sąskaita psichinio.
Bus pasiekta dvasios primato ir sveiko kūno harmonija.
Juk jei nors dalis pastangų, dabar sunaudojamų sportui,
Bus skirta mąstymui – rezultatai bus stulbinantys! 

Ateities mokyklos sukurs sąlygas širdies ugdymui.
Širdingas auklėjimas būtinas jau nuo dviejų metų amžiaus.
Būtent vaikams lengviausia pasakoti apie širdies lobį.
Širdies plakimas labai patraukia vaikų dėmesį.
Juos glumina, kas ten krūtinėje, kas nepaliaujamai plaka.
Užtat jų pastabumą reikia nukreipti į širdies pajautimus. 

Mokykloje atsiras vietos dvasinei higienai.
Jau pačių mažiausių klasių mokiniams bus įvesti
Praktiniai Etikos pagrindai – dorovinis auklėjimas.
Naujuose keliuose ypač būtinas žmoniškumas –
Šitos savybės ugdymui mokykla skirs ypatingą dėmesį. 

Savitvarda yra labai sudėtinga savybė.
Ji susideda iš atjautos, kantrybės ir narsumo.
Šią sintetišką savybę ugdys labai rūpestingai.
Mokinį įtrauks į netikėčiausias aplinkybes.
Tai nebus rūsti spartietiška fizinės ištvermės
Bei sumanumo mokykla – bus mokoma semtis širdies energijos. 

Skonio lavinimas, bendras Grožio pažinimo ugdymas
Bus apsauga nuo bjaurasties. Vaikus išmokys
Džiaugtis tik tauriu grožiu.
Nuo mažens lavins kūrybinį instinktą,
Atvers kelius į kūrybą, į didįjį meną.
Ugdymas neįmanomas be grožio pažinimo kelių. 

Bus lavinama muzikinė pagava – nuo mažens pratins
Suvokti garso grožį. Muzikalumą dera lavinti.
Kiekviename žmoguje slypi polinkis į muziką,
Kuris neugdomas snaudžia. 

Taip pat ir spalvai dera atverti akis. Dažnai užtenka
Vieno prisilietimo, kad akis visam laikui išvystų spalvų grožį.
Jei net ankstesnių gyvenimų patirtis jau atvėrė akis,
Vis tiek reikia, kad nuskambėtų raginimas – žiūrėk!

***

Ateities mokykla išmokys mokinius mąstyti.
Kiekvienas vaikas bus skatinamas mąstyti.
Lavins ne vien gebėjimą mąstyti, bet ir meistrišką mąstymą,
Išaiškinę, kad mąstymo mokslas yra
Praktiniai atminties, dėmesio, susikaupimo ir pastabumo pagrindai.
Be išvardintų mąstymo mokslo sričių
Bus lavinamos ir kitos savybės: mokys
Treniruoti greitąjį mąstymą – sumanumą,
Paskui – mąstymo tikslumą, sintetiškumą, originalumą.
Patrauklios pratybos ir žaidimai, reikalaujantys atidumo,
Formuos nuolatinio dėmesio ir susikaupimo įprotį.
Pastabumo bus mokoma jau pradinukų mokyklose. 

Pastabumo lavinimui bus naudojami apyvokos daiktai.
Pirmiausiai išmokys susitvarkyti kambarį.
Paskui įspūdžius greitins, turimą patirtį praturtinant nauja:
Pasiūlys mokiniui perbėgti nepažįstamą patalpą –
Ir vis dėlto sutelkti pastabumą.
Bus sudaryta pratybų programa visiems jausmams lavinti.
Pati paprasčiausia aplinka bus prieangis į patį sudėtingiausią.
Vaikai labai mėgsta tokias užduotis. Įsivaizduokite mažylio džiaugsmą,
Kai jis sušunka: „Aš dar mačiau!“ Tame „dar“ gali slypėti visa pakopa.

 Vaikai bus skatinami išsakyti savo nuomonę
Apie viską, ką jie skaitė, girdėjo ir matė.
Tokie aptarimai sukurs mąstymo pamatus. Mokyklose
Bus steigiamos mąstymo ir gyvenimo procesų stebėjimo klasės.
Išmokys suvokti užslėptą įvykio esmę.
Išmokys atskirti svarbiausius dalykus nuo menkaverčių. 

Mokyklose bus kalbama apie priežastis ir pasekmes –
Pateiks priežastį, kad mokiniai sugalvotų pasekmes.
Galima įsivaizduoti daug vienos priežasties pasekmių.
Pasekmės turi atitikti visas papildomas aplinkybes.
Jaunimas pratinsis daryti sudėtingas išvadas.
Vaizduotei reikia lavinimo – mokyklos užduotis bus
Atverti pamatuotą vaizduotę. 

Bus papasakotos ištisos istorijos
Ir klausiama – kaip mokiniai pasielgtų herojų vietoje?
Nebruks mokiniams paruoštų atsakymų,
Atvirkščiai, atvers įvairiausių samprotavimų lauką.
Pratins laisva valia rinktis pasekmes. 

Mokykla ne tik įdiegs meilę knygai, bet ir išmokys skaityti,
Kas nelengviau už pirma. Reikia sukoncentruoti mintį,
Kad suvoktum knygą. Ne akys, bet protas ir širdis skaito. 

Pagarbą žinioms skiepys nuo kūdikystės.
Gyvenimiški pavyzdžiai iš istorijos atkreips dėmesį į tą tikrąjį
Ir vienintelį evoliucijos variklį.
Pagarba mokslui ir jo troškimas persmelks kūną ir kraują. 

* * *

Nuo ankstyvos vaikystės aiškins vaikams būties pagrindus.
Juos mokys kosminių dėsnių gilumo ir nepaneigiamumo.
Slėpiningieji Būties dėsniai bus aiškinami remiantis pavyzdžiais
Ir patraukliais pasakojimais iš visų gamtos karalijų gyvenimo.
Sukaupta amžių patirtis bus pateikta paprasta forma.
Mokykla išmokys suvokti visą Būties didybės patrauklumą.
Ji padės vaikams džiugiai šypsotis tikrajai Būčiai,
Ir pasaulis atvers jiems stebuklingąją savo sąrangą. 

Išsamiai ir patraukliai bus pateikta gamtos istorija.
Augalų ir gyvūnų pasaulio pavyzdžiai
Parodys, kokie lobiai slypi žmoguje.
Tyrinėjant bičių, skruzdėlių, beždžionių gyvenimą,
Besižavint paukščių keliauninkų skrydžių tvarka ir grakštumu,
Bus padarytos atitinkamos išvados, kaip gerinti gyvenimą.
Jei net ir žemesni organizmai jaučia Būties pradus,
Tai žmogus tuo labiau privalo stengtis tobulėti.
Visur pilna vertingiausių pamokymų. Jau pirmose pamokose
Mokiniai džiaugsis gyvenimo stebuklais. 

Vaikams nurodys Begalybės grožį. Jau pirmame žingsnyje
Kreips į tai dėmesį – vadovo ranka rodys tolimus pasaulius.
Jauna akis turi įsileisti ir pajausti Begalybę.
Ne skruzdėmis ant žemės paviršiaus pasijus jaunos širdys,
Bet už planetą atsakingomis dvasinėmis būtybėmis. 

Net mažyliams kalbės apie Subtilų ir Ugninį Pasaulius,
Dažnai apie Ugninį Pasaulį vaikai išmano geriau,
Tik vėliau žmonės praranda turėtas žinias.
Vaikai bus skatinami jas prisiminti. 

Vaikams pateiks Hierarchijos ir gėrio principų supratimą.
Ateities mokykloje vaikai sužinos apie šviesius Mokytojų Veidus.
Ateities mokykloje aiškins Mokytojų patarimus.
Kuo anksčiau jiems primins Hierarchiją bei kitas Tiesas,
Tuo lengviau jie prisimins turėtas žinias. 

* * * 

Vaiko protą reikia užimti pačiomis šviesiausiomis mintimis.
Kas gi jauniems kalbės apie tai, kas gražiausia, kūrybiškiausia,
Galingiausia, heroiška, apie svarbiausią pažinimą?
Kas papasakos apie žmogaus orumą ir atsakomybę,
Kas atves į darbo ir pasiekimų kelią, –
Jeigu ne mokytojas?
Jis ateis su patrauklia ir įkvepiančia žinia
Ir uždegs vaikų širdis spalvingais liudijimais
Apie žygdarbius, apie naudingus atradimus ir apie šviesųjį Gėrį. 

Tačiau visu tuo pats mokytojas turi degti, –
Kad vien jam priartėjus, būtų perduodama ugnis.
Vaikų širdys žino, kas dega ir kas užgesę.
Į nuostabų pasaulį veda ne užduočių pamokos,
Bet veržimasis kartu su mokytoju. Atverti mokinio akis –
Tai kartu su juo pamilti didžiąją kūriniją.
Kaip didžiausią džiaugsmą mokytojas privalo pristatyti Aukštąjį Pasaulį,
Bet kiek įkvėpimo jis turi sukaupti,
Kad taptų džiaugsmo pranašautoju! 

Mokytojas bus labiausiai vertinamas asmuo,
Mokytojui bus sukurtos geriausios sąlygos –
Tuomet jam bus priskirta atsakomybė už tautos sąmonę.