Apie HP antologiją

„Geros knygos… yra galąstuvas talentui aštrinti,
dildė protui miklinti,
tepalas akims, piltuvėlis išminčiai supilti,
svetimų minčių ir veiksmų veidrodis, o mums – vadovas…
Pabrėžiu: nušvistų kiekviena tauta,
jei būtų pakankamai aprūpinta geromis knygomis!“

Iš Humanistinės Pedagogikos Antologijos

 

Šalva Amonašvilis,
Šalvos Amonašvilio leidybos namų vadovas 

AMŽINAI KYLANČIOS TIESOS ANTOLOGIJA 

Humanistinės pedagogikos Antologijos kūrimo tikslas – aktyvi pagalba dvasiniam ir profesiniam mokytojo augimui, ugdymo proceso mokyklose atnaujinimui. Žmonija žengia į naują epochą – Širdies ir Dvasingumo epochą, Bendrystės ir Meilės epochą. Žmonija ieško kelių, kaip įveikti technokratiją ir atskirtį, priešpriešą ir blogį visuomenės gyvenime.
<…>
Neužsimerkime prieš nemalonią tikrovę: mūsų švietimo pasaulis sklidinas technokratinio turinio ir autoritariškas, o merkantilūs savo esme švietimo švietimo tikslai skatina jaunimą materialiosios gerovės siekti dvasinio augimo sąskaita.

 

Amžiais žmoniją lydinti humanistinė pedagoginė mintis primena neišvengiamą būtinumą auklėti Sielą ir Širdį, kad jos padėtų atskleisti žmogaus asmenybę, jo talentus, intelektą, unikalumą. Amžiais ji kviečia planetinės ir kosminės evoliucijos tarnystei, amžiais ji ieško savo tiesos momento (paryškino Š.A.).Humanistinis pedagoginis mąstymas yra daugelio didžiųjų žmonijos mąstytojų, daugelio praeities ir dabarties mokytojų pasaulėžiūros bei kūrybos pamatas. Todėl Širdies ir Dvasingumo, Bendravimo ir Meilės epochai, į kurią žengia žmonija, reikia gilaus viso ugdymo proceso atsinaujinimo, paremto humanistiniu pedagoginiu mąstymu.

Klasikinę ir dabartinę kūrybą reikia suvokti kaip vientisą visumą: tai yra amžinai tobulėjanti ir neišsenkanti, dabarčiai visuomet teikianti dvasingumo ir ateitin nukreipta Išminties Taurė. Ši Išminties Taurė nepavaldi laikui ir erdvei, nes ji amžina, tačiau kiekviena epocha iš jos gali pasiimti tiek, kiek pajėgia paimti, bei praturtinti ją tiek, kiek sugeba. <…>

Kūrybiškai naudojama Išminties Taurė gimdo daugybę šiuolaikinių idėjų, teorijų, sistemų, patirčių, nesutelpančių ir į tūkstančius tomų. Antologijos uždavinys: bandyti pateikti visų svarbiausia – kas srovena tiesiai iš Išminties Taurės ir kas ją turtina. Aš įžiūriu keturis Antologijos komponentus: teologiją, filosofiją, psichologiją, pedagogiką. <…>

O dabar įsivaizduokime: pačiame XXI amžiaus padžioje vienoje nuostabių Planetos vietų vyksta simpoziumas, skirtas humanistinio pedagoginio mąstymo problemoms. Jame dalyvauja visų laikų didžiausieji mąstytojai iš viso pasaulio. Kiekvienas jų, savo patirtimi ir gyvenimu brandinęs amžinai žydinčias idėjas ir mintis, grindžia pamatą trečiojo tūkstantmečio mokytojų išmintingam humanistiniam pedagoginiam mąstymui. Rūpindamasis ateitimi, kiekvienas jų ragina švietimo pasaulį padėti būsimoms kartoms priimti artėjančią Širdies ir Dvasingumo epochą. Skamba vardai: Jėzus Kristus, ir Mozė, Mahometas ir Budda, Kvintilianas ir Suchomlinskis, Pestalocis ir Korčakas, Sokratas ir Fromas, Lomonosovas ir Vygotskis, Russo ir Frene, Tolstojus ir Piaže, Hėgelis ir Uznadzė, Montenis ir Ventcelis, Komenskis ir Konfucijus, Sergijus Radonietis ir palaimintasis Augustinas…

Humanistinės pedagogikos Antologija yra šio įsivaizduojamo simpoziumo rezultatas. Tai ne pedagogikos istorijos chrestomatija, ne pedagoginis paveldas ir ne žymių praeities mąstytojų geriausių veikalų rinkinys. Antologijos tikslas – ne rodyti, kaip puikiai mąstė mūsų protėviai, bet rinkti į Taurę dabarties pedagoginio mąstymo Išmintį, kurios neriboja laikas ir erdvė. <…>

Mes užmanėme Antologiją siūlyti kiekvienam aukštosios pedagoginės mokyklos ir koledžo studentui, kiekvienam mokytojui ir auklėtojui, kiekvienam švietimo darbuotojui, taip pat ir tėvams. Šio leidinio savininkas visuomet turės neišsenkantį šaltinį savo kūrybinei veiklai bei jaunų žmonių širdžių ir sielų sutaurinimui. 

Iš rusų kalbos vertė
Irena Stupinienė

IŠTRAUKOS PARINKTOS IŠ STRAIPSNIO LEIDINYJE:

Ш.Амонашвили. Антология вечно восходящей Истины. // Проспект Издательского Дома Шалвы Амонашвили.