Dvasia visas užkardas griauna

DVASIA VISAS UŽKARDAS GRIAUNA
Humanistinė pedagogika Kazachstane

Stebuklas: dvasinis žmogaus ugdymas valdžiai išties rūpi!

Deja deja, dar ne mūsų švietimo politikams ir valdžiai… Kol vieni tik samprotauja arba vizijas kuria, kiti seniai jau ėmėsi realių veiksmų…  

2013 m. rugpjūčio 19-24 d. Kazachstane, Almatos mieste vyko mums gerai žinomo pedagogo humanisto, akademiko, psichologijos m. dr., Tarptautinio Humanistinės pedagogikos centro garbės prezidento Šalvos Amonašvilio autorinis seminaras „Humaniškas individualaus vaikų ugdymo procesas (Gyvenimo Mokyklos sistema)“.

Seminare dalyvavo Kazachstano Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai, aukštųjų mokyklų rektoriai ir pedagogai, regionų švietimo valdybų vadovai, „Savęs pažinimo“ kurso mokytojai, mokyklų direktoriai.

Seminarą inicijavo ir globojo Kazachijos Respublikos pirmoji ponia Sara Nazarbajeva.

Reikalas tas, kad ponia Sara Nazarbajeva – unikalios programos „Savęs pažinimas“, skirtos etiniam dvasiniam doriniam vaikų ugdymui,  autorė ir įkvėpėja. Daug metų p. S.Nazarbajeva aktyviai darbuojasi, kad programa būtų integruota į visą Kazachijos švietimo sistemą – nuo vaikų darželių iki aukštųjų mokyklų. Programa  prasidėjo nuo to pat pavadinimo pamokų visose Kazachstano bendrojo lavinimo mokyklose. Tai atitiktų mūsų etikos kursą, jei ne esminis skirtumas: visose Kazachstano bendrojo lavinimo mokyklose jis ne pasirenkamas, bet privalomas.

Galutinis „Savęs pažinimo“ programos tikslas – dvasingumu praturtinti visų dalykų  mokymo ir mokymosi procesą, siekti, kad būtų suvoktas visų dalykų vertybinis potencialas, kad dorinė dvasinė savišvieta vyktų bet kurio dalyko pamokose, o ne pavienėmis iniciatyvomis arba atsitiktiniais pliūpsniais.

„Savęs pažinimo“ kurso turinys grindžiamas gražiausiais žmonijos dvasinio palikimo pavyzdžiais. Dažnai šias pamokas vadina tautos išminties pamokomis, sąžinės pamokomis. Moksleiviai gauna išsamius paaiškinimus tokių aukščiausių žmogiškųjų vertybių, kaip gėris, grožis, laisvė, gyvenimo prasmė, tiesa, žmogaus vertė, garbingas gyvenimas, moralė. Bazinį kurso turinį sudaro keturi pagrindiniai skyriai: žmogaus savęs pažinimas; žmogus ir visuomenė; žmogus ir pasaulis; dvasinė visos žmonijos patirtis.

„Savęs pažinimo“ programos keliama mokslinio ir dvasinio-etinio ugdymo sintezės idėja puikiai atliepia Humanistinės pedagogikos filosofiją ir jos pagrindinius tikslus. Bet ir vėl ryškus skirtumas: Kazachstane tuo rūpinasi ir  procesą akylai globoja pati valdžia iš viršaus (užtikrinamas tęstinumas!), o visuomeninis tarptautinis Humanistinės pedagogikos judėjimas „judina“ mokytojų mases iš apačios, skatindamas pedagogus savarankiškai kurti naują ugdymo turinio bei priemonių sistemą, grįstą dvasiniu humanizmu.

Nacionaliniame mokslo, praktikos, ugdymo ir sveikatingumo centre „Bobek“ (vert. iš kazach. –vaikas) nuolat vyksta mokslo bei praktiniai renginiai, lydintys programos „Savęs pažinimas“ integravimo į dalykinę sistemą eksperimentą. Čia užtikrinamas  nenutrūkstamas  programos veikimas, iš čia skleidžiama patirtis. Š.Amonašvilio seminaras buvo sudėtinė šių renginių dalis.

Centras yra Almatos pakraštyje, vaizdingose Alatau kalnyno priekalnėse (rus.Заилийский Алатау). Čia veikia vaikų darželis, gimnazija, humanitarinis koledžas, observatorija, psichologinė-medicininė-pedagoginė tarnyba bei Harmoningo žmogaus ugdymo institutas. Šios struktūros dirba kaip vientisas organizmas, padedantis pedagogams ir auklėtiniams suvokti žmogaus paskirtį, ieškoti nepakartojamo ir laimingo gyvenimo kelio (plačiau apie centrą žr.  www.bobek.kz).

Rugpjūčio 19 d.

Sveikindama seminaro dalyvius, Kazachijos Respublikos pirmoji ponia Sara Nazarbajeva išryškino ne tik didžiulę Š.Amonašvilio veiklos bei viso Humanistinės pedagogikos judėjimo svarbą jaunosios kartos dvasiniam ugdymui, bet ir „Savęs pažinimo“ kurso bei Humanistinės pedagogikos tikslų bendrumą. Ji pasakojo, kad Kazachstane sėkmingai nuo 2001 metų realizuojamas „Savęs pažinimo“ kursas padeda žmogui išskleisti geriausias jo savybes, saugoti savo orumą ir visada išlikti žmogumi geriausia to žodžio prasme. „Žmonijos istorija savo esme yra ne kas kita, kaip nuolatinis ir nenutrūkstamas dorinės saviugdos procesas“ – sakė ponia S.Nazarbajeva.

Popiet prasidėjo pirmoji Š.Amonašvilio paskaita„Mūsų siela – dangiškos kilmės“.

Rugpjūčio 20 ir 21 d.

Seminaro dalyviai toliau klausė Š.Amonašvilio paskaitų „Visi mes kilę iš vaikystės“, „Jis jau gyvena“, „Pažinimo jėgos“, mokėsi į dalykų pamokas integruoti dvasingumo elementus ir tas pamokas išjausti per asmeninius potyrius.

 

Pedagogams taip pat kalbėjo ir savo pedagoginę psichologinę patirtį pristatė naujai išrinktas THPC prezidentas Paata Amonašvilis.

Rugpjūčio 20 d. kiti Tarptautinio Humanistinės pedagogikos centro delegacijos nariai – Džafaras Mallajevas, Viktorija Bak, Irena Stulpinienė – lankėsi įvairiose Almatos mokyklose, darželiuose, vaikų korekcijos ir sveikatingumo centre, dalijosi patirtimi, bendravo su šių švietimo įstaigų pedagogų kolektyvais.

Rugpjūčio 21 d. kiekvienas jų pristatė savo patirtį (skaitė individualias 6 val. trukmės paskaitas) skirtingose Almatos mokymo įstaigose.

Humanistinės pedagogikos pasekėjų naudojami mokymo būdai ir metodai, atsižvelgiantys į vaiko dvasinę prigimtį, sukėlė didžiulį seminaro klausytojų susidomėjimą, sulaukė plataus atgarsio Kazachstano ir Almatos spaudoje bei televizijoje.

Rugpjūčio 22 d.

THPC garbės prezidentas Šalva Amonašvilis ir naujasis THPC prezidentas Paata Amonašvilis išskrido į Kazachstano sostinę Astaną. Jie susitiko su KR švietimo ir mokslo viceministru M.Abenovu, KR Pedagogikos mokslų akademijos prezidentu Ž.Žilbajevu bei KR Vaikų teisių gynimo komiteto pirmininke R.Šer. Dalyvavo Nacionalinėje Kazachijos meno akademijoje „Šabyt“ vykusiame respublikiniame pedagogų rugpjūčio pasitarime „Ugdymo ir auklėjimo kokybė – svarbiausias Kazachstano valstybinės politikos prioritetas“. Vakare jie bendravo su Astanos 60-osios mokyklos pedagogais.

Kol Š.Amonašvilis viešėjo Astanoje, „Bobek“ centre pedagogai turėjo galimybę susipažinti ir su kitų delegacijos narių patirtimi:  

  • Rusijos Švietimo akademijos narys-korespondentas, pedagogikos m. dr., Dagestano valstybinio pedagoginio universiteto profesorius, Rusijos humanistinės pedagogikos centro prezidentas, Humanistinės pedagogikos riteris Džafaras Mallajevas kalbėjo tema „Interaktyvūs mokymo metodai – vešli savęs pažinimo dirva“.
  • Viktorija Bak, Humanistinės pedagogikos riteris, biologijos mokytoja iš Ukrainos, knygos „Biologija širdimi“ autorė, pristatė naujausias mokslo teorijas, kurių integravimas į pamokas padeda auginti dvasingumą, vedė atvirą pamoką „Žemės organinės karalijos evoliucija“.
  • Irena Stulpinienė, Humanistinės pedagogikos riteris, fizikos mokytoja iš Klaipėdos, knygos „Fizika širdimi“ autorė, dalijosi patirtimi, kaip fizikos pamokose pažinti save ir ieškoti gyvenimo tikslo.

Rugpjūčio 23 d.   

Lauke 41 laipsnis pagal Celsijaus skalę!Bet dalyviai šito nė nejaučia – susikaupę klauso baigiamųjų Š.Amonašvilio paskaitų „Pažinimo jėgos“ ir „Mes – Dievo bendradarbiai“.

Žmonija iš baisios egoizmo ir žiaurumo duobės išlipti pajėgs tuomet, kai pripažins Dvasios Prado “vadybą“ ir tik ant to pamato statys mokyklas. Kas tuo keliu eina, vieni kitus neklystamai atpažįsta nepriklausomai nuo tautybių, religijos, valstybių sienų, politikos vingių.

Tad suprantama, kodėl pirmajai Kazachstano poniai Sarai Nazarbajevai buvo suteiktas garbingas Humanistinės pedagogikos riterio vardas ir įteiktas aukso  ženklas „Širdis ir Gulbė“, o akademikui Š.Amonašviliui buvo įteiktas Kazachijos Švietimo ir mokslo ministerijos apdovanojimas – kazachų pedagogo ir švietėjo Ibrajaus Altynsarino vardo garbės ženklas. 

Seminaras ir susitikimai akivaizdžiai pademonstravo: pačių aukščiausių Kazachijos Respublikos vadovų rekomenduotas ir kuruojamas „Savęs pažinimo“ kursas bei akademiko Š.Amonašvilio humaniško individualaus vaikų ugdymo sistema „Gyvenimo mokykla“ – ypač gyvybingi.

Laikui bėgant gali atsitikti taip, kad Kazachstane šios dvi sistemos, viena iš viršaus, kita iš apačios, vis labiau persmelkdamos ir papildydamos viena kitą, susitiks. Nes abiejų filosofinis pamatas – ne materialiosios, o tik aukščiausios dvasinės vertybės, ir abiejų auklėjimo tikslas – doras,  kilnus žmogus.

O kai tie du srautai susilies – Dvasia visas užkardas pralauš!

Irena Stulpinienė,
Lietuvos HP asociacijos valdybos narė