Visuminio ugdymo tarptautinė metodinė-praktinė konferencija

Tarptautines_HP_konferencijos_2022_programa_Siauliu_Geguziu_progimnazija

VISUMINIO UGDYMO TARPTAUTINĖ METODINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA
„KLASĖS VADOVO VEIKLOS ĮTAKA HARMONINGOS ASMENYBĖS FORMAVIME“

2022 m. sausio 20 d. Šiaulių Gegužių progimnazijoje organizuota tęstinė XV visuminio ugdymo tarptautinė metodinė-praktinė konferencija „Klasės vadovo veiklos įtaka harmoningos asmenybės formavime“, skirta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30-ties metų jubiliejui bei Gegužių mokyklos 50-ties metų jubiliejui paminėti. Daugiau nei 170 dalyvių iš Lietuvos (Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Kėdainių, Mažeikių, Molėtų, Pakruojo, Panevėžio, Palangos, Radviliškio, Raseinių, Šakių, Vilniaus, Plungės, Šiaulių miestų ir rajonų) bei Latvijos susitiko virtualiame renginyje pasidalinti ir pasisemti patirties.

Pirmoji konferencijos dalis – Gegužių progimnazijos mokytojų vestos atviros klasių vadovų pamokos 1-8 klasėse. Dalyviai turėjo galimybę nuotoliniu būdu stebėti ir aptarti vieną iš 10 pamokų: klasės vadovo („Vertybių stiprinimas vykdant tarptautinius projektus“, „Žingsnis į sprendimo priėmimą“, „Valstybingumo ženklai Šiauliuose“, „Ką byloja Mikės Pūkuotuko ir Mažojo princo išmintis?“, „Pažinti save ir kitą“) bei integruotų (klasės vadovo ir socialinių įgūdžių ugdymo pamoką „Jausmų ir emocijų labirintais“,  klasės vadovo ir fizinio ugdymo pamoką „Vertybes pažįstame per judesį ir žaidimą“, klasės vadovo ir socialinių įgūdžių ugdymo pamoką „Penkios meilės kalbos“, klasės vadovo ir dailės pamoką ,,Ateities architektai“, klasės vadovo ir ugdymo karjerai pamoką „Asmeninių savybių santykis su profesija“). Per pamokas kartu su mokiniais pasitelkiant įvairius metodus mokytasi (ne)paprastų dalykų: akių kalbos supratimo, savęs suvokimo, gražių santykių su šalia esančiais žmonėmis, jausmų, emocijų pažinimo ir priėmimo, ateities planavimo.

Antroje konferencijos dalyje dėmesys buvo skirtas pranešimams, diskusijai „Ką gali klasės vadovas?“. Nuskambėjus mokyklos choro „Strazdanėlės“ (vadovė R. Janulienė) dainai „Mano žiema“, S. Baranauskienė, Šiaulių Gegužių progimnazijos – Taikos mokyklos, Humanistinės mokyklos direktorė, LHPA valdybos narė, HP riterė, pasveikino susirinkusius, pasidžiaugė, kad konferencijos organizuojamos jau ne vieną dešimtmetį ir priminė, kam jos buvo dedikuotos. Kadangi šiemet mokykla švenčia 50-ties metų jubiliejų, tai konferencija skirta būtent šiai sukakčiai. Direktorė akcentavo, kad  mokykla visada siekia kultūros per humanistinę pedagogiką ir pasidžiaugė pasiekimais: Tarptautinis Humanistinės pedagogikos centras Gegužių progimnaziją įvardijo ir apdovanojo Humanistinės švietimo įstaigos vardo diplomu,  Taikos vėliavos komitetas suteikė Taikos per kultūrą mokyklos vardą. Išskyrė meno integravimą į mokyklos gyvenimą –  kryptingo meninio dailės ugdymo programa, neformaliojo ugdymo švietimo programa „Meno sodas“, pradinio ugdymo dailės skyrius. S. Baranauskienė akcentavo, kad svarbiausias dalykas – suvokimas, jog ugdymas susideda iš mokymo ir auklėjimo. Perteikiant žinias pirmenybė teikiama dalyko mokytojui, kalbant apie vertybių ugdymą – klasės vadovui. Kai mokymas ir auklėjimas koreliuoja, galima sakyti, kad mokykloje einama humanistinės pedagogikos kryptimi. Direktorė išplėtė sampratą apie klasės vadovo pamokas, kuriose  vaikai auklėjami, ieškoma vertybinių dalykų, perteikiamos įvairios žinios. Atkreipė dėmesį faktą – klasės vadovo auklėjimo svarba šiandien menkai konotuojama švietimo strategijoje ir esamuose dokumentuose. Geros mokyklos konsepcijoje taip pat nėra tiesiogiai užsimenama, kokį vaidmenį gali atlikti ir atlieka klasės vadovas. S. Baranauskienė pristatė rezoliuciją, kurią, suprasdami klasės vadovo įtakos svarbą, paruošė konferencijos rengėjai ir kvietė visus pranešėjus išsakyti savo nuomonę. Akcentavusi, kad šių metų konferencija dedikuota ir Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įžvalgomis apie šį svarbų dokumentą pakvietė pasidalinti S. Tumėną, LR Seimo ir Kultūros komiteto narį, kalbininką. Pranešėjas pabrėžė Lietuvos Respublikos Konstitucijos išskirtinumą, savitumą, išsakė poziciją, kad ji turi būti stabili ir gyvybinga, bet negali būti dažnai kaitaliojama, interpretuojama. Kalbėdamas apie klasės vadovo reikšmę akcentavo lyderystę, atsakingumo svarbą, išsaugojant tradicijas.  Prof. Juozas Pabrėža, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininko pavaduotojas, pasidalino prisiminimais apie savo klasės auklėtoją, kuris per  gimtojo krašto pažinimą puoselėjo etninę kultūrą, tautines vertybes: istoriją, papročius, tradicijas, kalbą. Akcentavo, šių dalykų svarbą, auklėjant harmoningą asmenybę.  Pasidžiaugė, kad Šiauliai vis labiau atranda žemaitišką tapatybę. Prof. R. Bilbokaitė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos (VUŠA) direktorė, Gegužių progimnazijos alumnė, savo pranešimu atsakė į klausimus, kodėl auklėtojas yra svarbus, kaip galime prisidėti prie jo veiklos, kodėl teisinga rinktis visuminį ugdymą. Linkėjo būti kūrėjais ir didžiuotis savo švietėjiška veikla. E. Minkuvienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja, pastebėjo, kad pamatiniai dalykai dokumentuose sudėlioti teisingai,vertybės ugdyme yra. Pabrėžė, kad labai svarbu klasės vadovui pačiam būti asmenybe. Kaip sunkiausią auklėtojo darbo grandį išskyrė santykį su vaiko šeima, atkreipė dėmesį ir į klasės vadovo bei dalyko mokytojo veiklų suderinamumą, laiko stoką. V. Voicisha, Latvijos humanistinės pedagogikos asociacijos valdybos narė, HP riterė, supažindino su Latvijos švietimo dokumentais, kuriais remdamiesi dirba klasės vadovai. I. Narkevičienė ir I. Rakuceva, Klaipėdos M.Gorkio progimnazijos – Humanistinės mokyklos direktorė bei pavaduotoja ugdymui, pasidalino patirtimi apie klasės vadovo darbo reikšmę, asmeninius gebėjimus ir savybes, sėkmę, problemų sprendimo būdus. Pranešimus skaitė ir savo požiūrį į klasės vadovo svarbą, mokyklos reikšmę išsakė  Gegužių mokyklos vardo premijos laureatai: A. Vedeckis, investicinės bankininkystės konsultacijų bendrovės „Evernord“ valdybos narys ir finansų vadovas bei T. Kačinskas, Šiaulių Juliaus Janonio I kl. gimnazistas. S. Vaivada, Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro Visuomenės sveikatos stiprinimo skyriaus vedėjas, Gegužių progimnazijos Tarybos narys, septintokės ir penktoko tėtis, remdamasis mokslininkų išvadomis išplėtė sampratą apie klasės auklėtinių motyvavimą tenkinant vaiko prigimtinius psichologinius poreikius. Dr. A. Narvilienė, Taikos vėliavos komiteto pirmininkė, pasidžiaugė konferencijos temos aktualumu, įdomiais pranešimais, dėkojo S. Baranauskienei už įgyvendintą idėją – kasmet kviesti mokinius dalyvauti rašinio/esė konkurse, skirtame Kultūros dienai paminėti. S. Baranauskienė palinkėjo visiems optimizmo, sėkmės ir padėkojo už vieningą pritarimą rezoliucijai.

Po pranešimų ir diskusijos darbas tęsėsi idėjų laboratorijose. Išklausyti 12 pristatymų. Klasės vadovai, mokytojai dalinosi  sėkmingais praktiniais atradimais: pirmosios pamokos, kaip nepaprasto nuotykio, organizavimu; vertybių puoselėjimu vaikams ir tėveliams kuriant kartu; žaidimais, padedančiais mokiniams tyrinėti pasaulį, atrasti bendravimo būdus; kūrybiniais sumanymais, renginiais, mokyklinėmis akimirkomis; laiškų rašymo metodu kaip galimybe geresniam mokinių pažinimui, ryšio su auklėtinio šeima užmezgimui; įrankiais, padedančiais kurti sėkmingą auklėjamosios klasės bendruomenę; literatūrinio kūrinio (A. de Sent Egziuperi filosofinės pasakos „Mažasis princas“) integravimu į klasės bendruomenės veiklą; interaktyvaus Eurodesk žaidimo (lietuvių kalba) „Time to move: adventures in Berlin“ panaudojimu klasės komandinio darbo įgūdžiams lavinti ir įsivertinti; „Mamų klubo“ projektu „Pavasaris lėkštėje“; klasės mikroklimato formavimu komiksuose; socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo būdais.

Baigiamojoje konferencijos dalyje Metodinės tarybos pirmininkė A. Tupikė apibendrino stebėtų pamokų refleksijas, kuriose dėkojama už šviesias akimirkas, įvairiapusią veiklą, idėjas, sustiprintą tikėjimą, ugdant harmoningą asmenybę. Progimnazijos Tarybos pirmininkė I. Rafael pasidžiaugė tvirta mokyklos bendruomene, tėvų iniciatyva, nes mokykla tik kartu su šeima gali perduoti iš kartos į kartą susiformavusias vertybes. Įžvalgomis apie girdėtus pranešimus, kilusiomis mintimis pasidalino M. Korinevskaja, LHPA valdybos pirmininkė, mokyklos „Svetliačiok“ direktorė, HP riterė. Konferencijos moderatorės R. Zalogienė, L. Lušienė, pavaduotojos ugdymui, apibendrino idėjų laboratorijoje pristatytus pranešimus, R. Janulienė, muzikos mokytoja, pavaduotoja ugdymui, pristatė edukaciją ir du įkvepiančius epizodus iš Pasaulinės lyderystės konferencijos.

Rengė
Reda Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Renalda Savickienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
2022-01-21