Ištrauka iš įstatų

HP ASOCIACIJOS
ĮSTATŲ IŠTRAUKA

 I skirsnis. Bendrosios nuostatos

 1. Asociacijos pavadinimas: Humanistinės Pedagogikos asociacija (toliau tekste – Asociacija).
 2. Asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis pelno nesiekiantis juridinis asmuo, kurio teisinė forma yra asociacija.
 3. Asociacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Asociacijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir šiais įstatais.
 4. Asociacija turi savo įregistruotą antspaudą, sąskaitą kredito įstaigoje, emblemą, kitą simboliką.
 5. Asociacija veikia visoje Lietuvos teritorijoje.
 6. Asociacijos veiklos trukmė yra neribota.
 7. Asociacija yra paramos ir labdaros gavėjas bei teikėjas.
 8. Asociacijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
 9. Asociacijos buveinės adresas: Debreceno 86 – 17, Klaipėda, LT – 94155, Lietuvos Respublika.

II skirsnis. Asociacijos tikslai ir veikla

10. Asociacijos misija ir pagrindiniai tikslai:

 • Realizuoti humanistinio individualaus vaikų ugdymo sistemą (toliau tekste – Humanistinę pedagogiką), kurios rezultatas – jaunoji karta, žinanti Lietuvos ir kitų valstybių praeitį, tradicijas ir Kultūrą, yra savo gimtinės patriotas, sąmoningai atsakanti už savo mąstymą bei darbus ir pripažįstanti aukštąsias dvasines vertybes, kaip pamatinį savo žemiško gyvenimo įstatymą.
 • Vienyti tas kūrybines visuomenės pajėgas, kurių gyvenimo prioritetas yra Kultūra, kurios laiduos kokybišką valstybės švietimo sistemos dvasinį, etinį, dorinį išgijimą.
 • Rūpintis Humanistinės pedagogikos sklaida visoje Lietuvoje.
 • Duoti pradžią tokiai pedagogikai Lietuvoje, kuri ugdymo vektorių ir tikslus suvokia bei pasitikrina pagal pamatinius Humanistinės pedagogikos teiginius ir jos eksperimentiniu būdu sukauptą patirtį.

11. Kiti Asociacijos tikslai:

 • Lietuvos jaunąją kartą vesti inteligentiškumo bei dvasinio kultūrinio tobulėjimo keliu.
 • Moksleivių, studentų asmenybės formavimą pripažinus unikalia šiuolaikinės visuomenės vertybe ir būtinybe, akcentuoti auklėjimo aspektus dalykinėje sistemoje bei užklasiniame darbe.
 • Skatinti pedagogų ieškojimus tose srityse, kurios praplečia žinojimo apie Žmogų, Gamtą, Kosmosą ir Kultūrą ribas ir formuoja visuminę pasaulėžiūrą.  
 • Siekti, kad pedagogai mokytųsi visą gyvenimą.
 • Siekti, kad pedagogai, ieškodami aukščiausios gyvenimo prasmės, taptų pavyzdžiu jaunajai kartai.
 • Siekti, kad pedagogai savo kūrybos filosofiniu metodiniu pamatu rinktųsi veikalus ir darbus   mokslininkų, pedagogų, filosofų ir menininkų, kreipiančių žmogų mąstyti apie gyvenimo prasmę, pažinti save ir dvasiškai tobulėti, tarnauti bendrai gerovei.
 • Padėti jaunajai kartai suvokti meilės, atjautos, gailestingumo, narsumo, ištikimybės, padorumo ir panašių dvasinių savybių reikšmę gyvenime, ugdyti jų pajautą.
 • Padėti suvokti kilnių jausmų, dorų minčių, gerų darbų milžinišką poveikį asmenybei.
 • Padėti mokytis prisiimti atsakomybę už savo mintis, žodžius, poelgius.
 • Per mokslą ir Kultūrą ugdyti Grožio suvokimą.
 • Ugdyti ir puoselėti tautiškumą, patriotiškumą.
 • Ugdyti jaunimo visuminę pasaulėžiūrą, lavinti ne vien analitinį-kritinį, bet ir sintetinį mąstymą.
 • Ugdyti teisingumo jausmą ir pajautą.
 • Auginti ir puoselėti mokinio kūrybinį potencialą.
 • Lavinti mokėjimą dirbti sistemingai, gebėjimą bendradarbiauti.
 • Lavinti pastabumą, dėmesingumą, sumanumą.
 • Lavinti gebėjimą gyventi darnoje su aplinkiniais, pajausti juos, plačiau vertinti įvykius ir žmones.
 • Įskiepyti troškimą džiuginti žmones ir noriai padėti jiems.
 • Mokyti derinti savarankiškumą ir bendradarbiavimą.
 • Padėti pažinti save, savo vidinį pasaulį.
 • Skatinti vaikus ir jaunimą domėtis dvasiniu gyvenimu ir filosofija.
 • Skatinti ir mokyti jaunimą dirbti vardan bendros gerovės.
 • Skatinti drąsą išsakyti pilietinę poziciją, drąsą pateikti pažintinius klausimus.
 • Brandinti troškulį žinoti daugiau, suvokti plačiau, mokytis ne tik fizinės gamtos dėsnių, bet ir suvokti gamtos grožį, jausti jos būsenas, gyventi darnoje su Gamta ir Kosmosu.
 • Suvokti, kad visa, kas paminėta aukščiau, kyla išklasikinės pedagogikos humanistinių idealų, iš visų tautų visų laikų Kultūros, dvasinio bei filosofinio paveldo ir visiškai atitinka Lietuvos tradicijas, papročius bei dorovės sampratą.

12. Asociacija neturi politinių tikslų.
13. Asociacijos veiklos sritys:

 • Per Humanistinės pedagogikos darbo metodų aktualizavimą tobulinti mokyklos metodinio darbo modelį ir tuo būdu gerinti mokytojų profesinio meistriškumo ir kūrybinio potencialo augimo sąlygas.
 • Tobulinti ir reformuoti mokymo dalykų turinį, praturtinant jį Humanistinės pedagogikos patirtimi.
 • Šalia tradicinių, diegti ir naudoti dalykų programas, parengtas pagal Humanistinės pedagogikos principus, ir padedančias įsisavinti bendražmogiškąsias vertybes bei aukštuosius doros dėsnius.
 • Rengti ir diegti vaikų, paauglių ir jaunimo dvasinio dorinio bei pilietinio auklėjimo programas, parengtas pagal Humanistinės pedagogikos principus.
 • Aktyvinti jaunimo psichofizines galias, mokyti be streso, perkrovų ir atsižvelgiant į mokinio interesus.
 • Siekti, kad būtų išsaugota papildomo ugdymo bazė.
 • Konsultuoti mokytojus programų, metodikų, vadovėlių pagal Humanistinę pedagogiką rengimo ir įsisavinimo klausimais.
 • Rengti meistriškumo pamokas.
 • Organizuoti Humanistinės pedagogikos forumus, respublikinius ir vietinius pedagoginius skaitymus, seminarus, teorines praktines metodines konferencijas, metodinius pasitarimus, apskritus stalus, paskaitas ir panašius renginius, formuoti darbo grupes šiems tikslams įgyvendinti.
 • Švietimo įstaigose kurti Humanistinės pedagogikos laboratorijas.
 • Sudominti visuomenę Humanistinės pedagogikos principais bei Asociacijos veikla.
 • Humanistinės pedagogikos idėjų sklaidos klausimais bendradarbiauti su įstatymų rengėjais, pedagogų kvalifikacijos kėlimo centrais, pedagogine akademine bendruomene, Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerija.
 • Kviesti Lietuvos valstybines ir visuomenines organizacijas, taip pat ir kitų valstybių valstybines ir visuomenines organizacijas, bendradarbiauti su Asociacija.
 • Skatinti steigti švietimo įstaigas, fakultetus, katedras, specialius kursus, reikalingus rengti kadrams, kurie ateityje dirbs pagal Humanistinės pedagogikos principus.  
 • Dalyvauti normatyvinių Švietimo aktų rengime ir visuomeninėje ekspertizėje.
 • Supažindinti tėvus su Humanistine pedagogika, skatinti šeimos dvasinį dorinį ugdymą, jos bendradarbiavimą su mokykla ir Asociacija.
 • Steigti tėvų humanistinio pedagoginio švietimo visuomeninius universitetus, organizuoti tėvų konferencijas, seminarus, lektoriumus.
 • Humanistinės pedagogikos klausimais bendradarbiauti su žiniasklaida ir pedagogine spauda.
 • Bendradarbiauti su leidyklomis skatinant Humanistinės pedagogikos knygų leidybą, rengti tų knygų parodas, pristatymus.
 • Skatinti tarptautinį ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą Kultūros, Švietimo ir Mokslo srityse.
 • Plėsti tarptautinius ryšius su kitų valstybių Humanistinės pedagogikos centrais, asociacijomis, laboratorijomis, sudaryti su jais bendradarbiavimo sutartis, stoti į panašių tikslų siekiančias tarptautines asociacijas, draugijas, kitas organizacijas.
 • Dalyvauti užsienio draugijų, asociacijų, kitų organizacijų, susijusių su švietimu, jaunimo reikalais, Kultūra, mokslu, veikloje ir jų organizuojamuose tarptautiniuose forumuose, konferencijose, simpoziumuose, kituose renginiuose.
 • Platinti Humanistinės pedagogikos metodinius, periodinius, informacinius leidinius, renginiuose įvairiose laikmenose įrašytą medžiagą, organizuoti jų parodas ir pristatymus.
 • Organizuoti informacijos apie Humanistinę pedagogiką sklaidą virtualioje erdvėje.
 • Steigti finansinius fondus, visuomenės informavimo priemones Asociacijos tikslams įgyvendinti.
 • Remti visokią Humanistinės pedagogikos idėjų plėtrą bei patirties sklaidą įvairiose švietimo sferose, ugdymo įstaigose, virtualioje erdvėje, palaikyti grupes ir asmenis Lietuvoje, kurių veiklos esmė yra Humanistinės pedagogikos taikymas
 • Pagal veikiančius įstatymus užsiimti kita leidybos, kino, foto, video produktų gamyba ir platinimu.
 • Vykdyti kitą, Lietuvos Respublikos įstatymams bei šiems įstatams neprieštaraujančią, veiklą, siekiant aukščiau išvardintų tikslų.
  <…>

III skirsnis. Asociacijos nariai, jų teisės ir pareigos

15. Asociacijos nariais gali būti Lietuvos Respublikos bei užsienio šalių 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys, ir (ar) juridiniai asmenys, kuriems priimtinas Asociacijos nario Pedagoginis Credo.
16. Į Asociaciją įstojama pasirašius Asociacijos nario Pedagoginį Credo, pateikus bent vieno esamo nario rekomendaciją ir prašymą Asociacijos pirmininkui. Prašymo formą nustato Asociacijos valdyba. Sprendimą valdyba privalo priimti ne vėliau kaip per 3 (tris) savaites. Narystė įsigalioja, kai valdyba priima teigiamą spendimą ir stojantysis sumoka nario mokestį.
17. Narys turi teisę išstoti iš Asociacijos per 10 (dešimt) dienų nuo prašymo Asociacijos pirmininkui pateikimo dienos.
18. Narių teisės:
18.1. dalyvauti Asociacijos valdyme;
18.2. susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gautiinformaciją apie jos veiklą (žr. IV skirsnį).
18.3. išstoti iš Asociacijos;
18.4. teikti pasiūlymus dėl Asociacijos veiklos gerinimo ir Įstatų keitimo;
18.5. ginti savo pažiūras.
19. Narių pareigos:
19.1. dalyvauti Asociacijos veikloje ir visuotiniuose narių susirinkimuose;
19.2. vadovautis Asociacijos įstatais bei vykdyti Asociacijos organų sprendimus;
19.3. reguliariai mokėti nario mokestį (žr. 25.4.3. straipsnį).
20. Narys šalinamas iš Asociacijos, kai:
20.1. pažeidžia Asociacijos įstatus;
20.2. daugiau kaip pusę metų nemoka nario mokesčio;
20.3. nevykdo savo įsipareigojimų;
20.4. padaro žalą turtiniams ir(ar) neturtiniams Asociacijos ar jos narių interesams arba savo veiksmais ar neveikimu daro žalą Asociacijai.
21. Jei narys šalinamas iš Asociacijos, valdyba raštu tokiam nariui praneša, kad jo narystė laikinai, iki eilinio visuotinio narių susirinkimo sprendimo, yra sustabdyta. Siūlomas šalinti narys visuotiniame narių susirinkime balsavimo teisės neturi.
22. Asociacija neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už Asociacijos prievoles.
<…>